Styrelse och stadgar

Styrelsemedlemmar

Ordförande: Stig Hansén

Kassör: Ann Fahlén

Övriga styrelseledamöter:

 • Chistina Alnevall
 • Eva-Lena Bergström
 • Kristina Lejdström
 • Olof Sjölander
 • Johanna Wulff
 • Kerstin Åkerlund
 • Per Andersson (suppleant)

Foto: Utsikt från huset i skymningen. Fotograf Lotta Törnroth.

Stadgar för Föreningen Kavallahusets Vänner

§ 1 Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att stödja det Svenska Huset i Kavalla, Grekland, ett gästhem för kulturarbetare, forskare och andra som söker arbetsro, stimulans och rekreation.

Föreningens syfte är att informera om och öka intresset för gästhemmet.

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 2 Medlemskap

Medlemskap i Föreningen Kavallahusets Vänner är öppen för envar, enskild person eller organisation som vill stödja föreningens arbete. Medlemskap erhålles genom erläggande av årsavgiften.

§ 3 Medlemsavgift

Varje medlem skall erlägga årsavgift som fastställs av årsmötet.

§ 4 Organisation

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.

Den löpande verksamheten leds av styrelsen.

§ 5 Årsmöte

Årsmöte skall hållas senast den 30 april.

Vid omröstningen äger varje medlem en röst.

Kallelse skall sändas ut senast 21 dagar före årsmötet.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari, för att i tid kunna behandlas och utsändas till medlemmarna.

Vid årsmötet skall behandlas:

 • Mötets behöriga utlysande
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Balansräkning och Resultaträkning
 • Revisorernas berättelse
 • Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
 • Valberedningens förslag till ny styrelse
 • Val av övrig styrelse
 • Val av revisorer och revisorssuppleant
 • Val av valberedning
 • Eventuella förslag från styrelsen 
 • Fastställande av årsavgift
 • Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 • Styrelsens ekonomiska redogörelse
 • Motioner
 • Övriga frågor

§ 6 Styrelsen

Styrelsen består av minst sju och högst nio ledamöter, inklusive ordföranden. Mandatperioden är ett eller två år, utom för ordföranden som väljs på ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsen är beslutsmässig då ordförande eller vice ordförande samt minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst.

§ 7 Firmateckning 

Firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 8 Revision och räkenskaper

Föreningens verksamhet och räkenskaper skall granskas av revisor.

Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret.

§ 9 Ändring av stadgarna

För ändring av stadgarna fordras bifall av majoritet på två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena skall vara ett årsmöte.

§ 10  Föreningens upplösande

För att upplösa föreningen krävs minst 2/3-dels majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena skall vara årsmöte.

Därvid skall minst två månader förflyta mellan mötena.

Upplöses föreningen skall dess handlingar och ekonomiska tillgångar disponeras på sätt som årsmötet beslutar.

Antaget av styrelsen 2004-02-17 och skall föreläggas årsmötet 2004 för godkännande.

Godkändes  av årsmötet den 24 april 2004 efter, här inlagda, smärre justeringar.